Ncurses

Instrukcje do instalowania znajdziesz w Sekcji p.t. Instalowanie Ncurses-5.3 w Rozdziale 6.

Oficjalne Miejsce Pobierania

Ncurses (5.3): 
ftp://ftp.gnu.org/gnu/ncurses/

Łatka Ncurses Etip Patch:
http://www.linuxfromscratch.org/patches/lfs/5.0/ncurses-5.3-etip-2.patch

Łatka Ncurses Vsscanf Patch:
http://www.linuxfromscratch.org/patches/lfs/5.0/ncurses-5.3-vsscanf.patch

Zawartość Ncurses

Pakiet Ncurses udostępnia biblioteki zarządzania znakami i terminalami, włączając w to panele i systemy menu.

Instalowane programy: captoinfo (link do tic), clear, infocmp, infotocap (link do tic), reset (link do tset), tack, tic, toe, tput oraz tset

Instalowane biblioteki: libcurses.[a,so] (link to libncurses.[a,so]), libform.[a,so], libmenu.[a,so], libncurses++.a, libncurses.[a,so], libpanel.[a,so]

Krótkie opisy

captoinfo konwertuje opis termcap na opis terminfo (converts a termcap description into a terminfo description).

clear czyści ekran, o ile to możliwe (clears the screen, if this is possible).

infocmp porównuje lub drukuje opisy terminfo (compares or prints out terminfo descriptions).

infotocap konwertuje opis terminfo na opis termcap (converts a terminfo description into a termcap description).

reset reinicjalizuje terminal do jego domyślnych wartości (reinitializes a terminal to its default values).

tack sprawdza działanie terminfo. Jest używany głównie do testowania poprawności wpisu w bazie danych terminfo (is the terminfo action checker. It is mainly used to test the correctness of an entry in the terminfo database).

tic jest kompilatorem opisów terminfo. Tłumaczy pliki terminfo z formatu źródłowego na format binarny, wymagany przez procedury biblioteki ncurses. Plik terminfo zawiera informacje o funkcjach określonego terminala (is the terminfo entry-description compiler. It translates a terminfo file from source format into the binary format needed for the ncurses library routines. A terminfo file contains information on the capabilities of a certain terminal).

toe wymienia wszystkie dostępne typy terminali, dając każdemu jego pierwszą nazwę i opis (its primary name and its description).

tput udostępnia powłoce wartości funkcji zależnych od terminala. Można go też użyć do resetowania lub inicjalizacji terminala, lub by sprawdzić jego nazwę (makes the values of terminal-dependent capabilities available to the shell. It can also be used to reset or initialize a terminal, or report its long name).

tset może być używany do inicjalizacji terminali.

libncurses* zawiera funkcje do wyświetlania tekstu na wiele złożonych sposobów na ekranie terminala. dobrym przykładem użycia tej funkcji jest menu wyświetlane podczas menuconfig przy tworzeniu kernela (displayed during the kernel's make menuconfig).

libform* zawiera funkcje do implementowania formularzy.

libmenu* zawiera funkcje do implementowania menu.

libpanel* zawiera funkcje do implementowania paneli.

Zależności Instalacyjne Ncurses

Ncurses zależy od: Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, Make, Sed.