Procps

Instrukcje do instalowania znajdziesz w Sekcji p.t. Instalowanie Procps-3.1.11 w Rozdziale 6.

Oficjalne Miejsce Pobierania

Procps (3.1.11):
http://procps.sourceforge.net/

Łatka Procps Locale Patch:
http://www.linuxfromscratch.org/patches/lfs/5.0/procps-3.1.11-locale-fix.patch

Zawartość Procps

Pakiet Procps dostarcza programy do monitorowania i zatrzymywania procesów systemowych. Procps uzyskuje informacje o procesach z katalogu /proc.

Instalowane programy: free, kill, pgrep, pkill, pmap, ps, skill, snice, sysctl, tload, top, uptime, vmstat, w oraz watch

Instalowana biblioteka: libproc.so

Krótkie opisy

free podaje ilość wolnej oraz zajętej pamięci w systemie, zarówno pizycznej RAM jak i witrualnej swap.

kill używa się do wysyłania sygnałów procesom.

pgrep znajduje procesy według nazw i innych atrybutów (looks up processes based on their name and other attributes).

pkill zgłasza procesy według ich nazw i innych atrybutów (signals processes based on their name and other attributes).

pmap podaje mapę pamięci danego procesu.

ps daje momentalny stan bieżących procesów.

skill wysyła sygnały do procesów spełniających zadane kryteria.

snice zmienia priorytety w planie (scheduling priority of processes) procesów spełniających zadane kryteria.

sysctl modyfikuje parametry jądra podczas działania (modifies kernel parameters at run time).

tload wyświetla wykres średniago obłożenia systemu (prints a graph of the current system load average).

top wyświetla górne procesy CPU (procesora). Daje bieżący wgląd na aktywność procesora w czasie rzeczywistym. (displays the top CPU processes. It provides an ongoing look at processor activity in real time).

uptime zgłasza jak długo działa system, ilu użytkowników jest zalogowanych i średnia wartości obłożenia systemu. (reports how long the system has been running, how many users are logged on, and the system load averages.)

vmstat zgłasza statystyki pamięci wirtualnej, djąc informacje o procesach, pamięci, stronicowaniu, blokowych IO,  pułapkach i aktywności CPU. (reports virtual memory statistics, giving information about processes, memory, paging, block IO, traps, and CPU activity.)

w pokazuje, którzy użytkownicy są aktualnie zalogowani, gdzie i od kiedy. shows which users are currently logged on, where and since when.

watch uruchamia daną komendę regularnie, wyświetlając pierwszy ekran jej "wyjścia". Pozwala to obserwować zmiany tego wyjścia w czasie. (runs a given command repeatedly, displaying the first screenful of its output. This allows you to watch the output change over time.)

libproc zawiera funkcje używane przez większość programów w tym pakiecie.

Zależności Instalacyjne Procps

Procps zależy od: Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Glibc, Make, Ncurses.