Util-linux

Instrukcje do instalowania znajdziesz w Sekcji p.t. Instalowanie Util-linux-2.12 w Rozdziale 6.

Oficjalne Miejsce Pobierania

Util-linux (2.12):
http://ftp.cwi.nl/aeb/util-linux/

Zawartość Util-linux

Pakiet Util-linux zawiera wiele rozmaitych programów użytkowych. Niektóre z ważniejszych użytkó są stosowane do montowania, odmontowywania, formatowania, partycjonowania oraz zarządzania napędami dyskowymi, otwierania portów tty oraz dostarczania komunikatów jądra.

Instalowane programy: agetty, arch, blockdev, cal, cfdisk, chkdupexe, col, colcrt, colrm, column, ctrlaltdel, cytune, ddate, dmesg, elvtune, fdformat, fdisk, fsck.cramfs, fsck.minix, getopt, hexdump, hwclock, ipcrm, ipcs, isosize, kill, line, logger, look, losetup, mcookie, mkfs, mkfs.bfs, mkfs.cramfs, mkfs.minix, mkswap, more, mount, namei, parse.bash, parse.tcsh, pg, pivot_root, ramsize (link do rdev), raw, rdev, readprofile, rename, renice, rev, rootflags (link do rdev), script, setfdprm, setsid, setterm, sfdisk, swapoff (link do swapon), swapon, test.bash, test.tcsh, tunelp, ul, umount, vidmode (link do rdev), whereis oraz write

Krótkie opisy

agetty otwiera port tty, pyta o identyfikator użytkownika (login name), i wtedy wywołuje program login.

arch zgłasza architekturę komputera.

blockdev pozwala wywoływać urządzenia blokowe ioctls z linii komend.

cal wyświetla prosty kalendarz.

cfdisk jest używany do manipulowania tablicą partycji danego urządzenia.

chkdupexe znajduje zduplikowane pliki wykonywalne.

col odfiltrowuje odwrotne znaki końca linii.

colcrt jest stosowany do filtrowania nroff ??? is used to filter nroff output for terminals that lack some capabilities such as overstriking and half-lines.

colrm odfiltrowuje podane kolumny.

column formatuje dany plik na wielokolumnowy.

ctrlaltdel ustala funkcję kombinacji klawiszy Ctrl+Alt+Del jako twardy albo miękki reset.

cytune był używany do dopasowania parametrów sterowników linii szeregowej dla kart Cyclades.

ddate podaje datę Discordian, lub konwertuje daną datę gragoriańskiego kalendarza na diskordiańską (?).

dmesg dumps the kernel boot messages czyści komunikaty uruchamiania jądra.

elvtune można go użyć do dopasowania parametrów wydajności i interaltywności urządzenia blokowego.

fdformat formatuje dyskietkę na niskim poziomie.

fdisk można by go używać do zarządzania tablicą partycji na danym urządzeniu.

fsck.cramfs wykonuje sprawdzenie spójności (consistency) w systemie plików Cramfs na danym urządzeniu.

fsck.minix wykonuje sprawdzenie spójności (consistency) w systemie plików Minix na danym urządzeniu.

getopt parsuje (?) opcje w danej linii komend.

hexdump (dumps?) zrzuca dany plik w okdzie heksadecymalnym lub w innym podanym formacie.

hwclock jest używany do odczytywania albo ustawiania systemowego zegara sprzętowego (zwanego również RTC -- zegarem czasu rzeczywistego lub zegarem BIOS'u).

ipcrm usuwa dany zasób IPC (removes the given IPC resource).

ipcs dostarcza informacji o statusie IPC (provides IPC status information).

isosize podaje rozmiar systemu plików iso9660 (CD-ROM).

kill kończy działanie określonego procesu.

line kopiuje pojedynczą linię.

logger wprowadza daną wiadomość do logu systemowego.

look wyświetla linie zaczynające się podanym napisem.

losetup używany do ustawiania i kontroli urządzeń pętli zwrotnej (set up and control loop devices).

mcookie tworzy magiczne ciasteczka (magic cookies), 128-bitowe przypadkowe liczby heksadecymalne, dla programu xauth.

mkfs jest używany do tworzenia systemu plików na urządzeniu (zwykle na partycji twardego dysku).

mkfs.bfs tworzy system plików SCO bfs.

mkfs.cramfs tworzy system plików cramfs.

mkfs.minix tworzy system plików Minix'a.

mkswap inicjalizuje dane urządzenie lub plik do użytku jako miejsce wymiany (swap).

more jest filtrem do stronicowania tekstu po jednym ekranie na raz. Jednak less jest znacznie lepszy.

mount przyłącza system plików danego urządzenia do danego katalogu w systemowym drzewie plików.

namei ujawnia linki symboliczne w danych ścieżkach.

pg wyświetla plik tekstowy porcjami, po jednym ekranie.

pivot_root ustawia dany system plików jako nowy, główny katalog systemu plików bieżącego procesu.

ramsize można by użyć do ustalenia rozmiaru RAM-dysku w bootowalnym obrazie.

rdev można by użyć do zapytania i ustawienia katlaogu głównego urządzenia i innych rzeczy w bootowalnym obrazie.

readprofile odczytuje informację profilowania jądra (kernel profiling information).

rename zmienia nazwy danych plików, zastępując dany napis innym.

renice jest używany do zmiany priorytetó działających procesów.

rev odwraca linie w danym pliku.

rootflags można by użyć do ustawienia głównych flag (rootflags) w bootowalnym obrazie.

script tworzy skrypt wpisów z sesji terminala, zawierający wszystko, co zostało napisane na tym terminalu.

setfdprm ustala parametry dyskietki według informacji od użytkownika.

setsid uruchamia dany progam w nowej sesji.

setterm używany do ustawiania atrybutów terminala.

sfdisk pozwala manipulować tablicą partycji dyskowych.

swapdev można by użyć do ustawienia urządzenia wymiany (swap) w bootowalnym obrazie.

swapoff wyłącza udostępnienie na urządzeniach i plikach do stronicowania i swapowania (wymiany, pamięci wirtualnej).

swapon udostępnia urządzenia i pliki do stronicowania i swapowania (wymiany, pamięci wirtualnej).

tunelp jest używany do wyregulowania parametrów drukarki wierszowej (line printer).

ul jest filtrem do tłumaczenia podkreśleń na sekwencje escape wskazujące podkreślenie do użytku na terminalu.

umount odłączyć system plików od systemowego drzewa plików.

vidmode można by użyć do ustawienia trybu video w obrazie bootowalnym.

whereis zgłasza położenie binarium, źródła i strony manuala dla danej komendy.

write wysyła komunikat do danego użytkownika, o ile ten użytkownik nie wyłączył odbierania takich komunikatów.

Zależności Instalacyjne Util-linux

Util-linux zależy od: Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, GCC, Gettext, Glibc, Grep, Make, Ncurses, Sed, Zlib.