Tworzenie pliku /etc/fstab

Niektóre programy używają pliku /etc/fstab aby określić, czy partycje mają byc montowane domyślnie przy uruchamianiu, które systemy plików należy sprawdzić i w jakiej kolejności. Utwórz nową tabelę systemów plików w ten sposób:

cat > /etc/fstab << "EOF"
# Begin /etc/fstab

# filesystem mount-point fs-type options dump fsck-order

/dev/xxx / fff defaults 1 1
/dev/yyy swap swap pri=1 0 0
proc /proc proc defaults 0 0
devpts /dev/pts devpts gid=4,mode=620 0 0
shm /dev/shm tmpfs defaults 0 0

# End /etc/fstab
EOF

Oczywiście, zastępujemy xxx, yyy oraz fff wartościami odpowiednimi dla twojego systemu --na przykłąd hda2, hda5 oraz reiserfs. Wszystkie szczegóły o sześciu polach tej tabeli znajdziesz w manualu: man 5 fstab.

Używając partycji reiserfs należy zastąpić 1 1 na końcu linii zerami 0 0, ponieważ taka partycja nie wymaga (does not need to be dumped or checked)

Punkt montowania /dev/shm dla tmpfs został dołączony aby umożliwić włączanie pamięci dzielonej POSIX. Aby to działało, twoje jądro musi mieć wbudowaną odpowiednią obsługę -- więcej na ten temat w następnej sekcji. Prosimy zauważyć, że obecnie bardzo mało programów używa pamięci dzielonej POSIX, właściwie. Dlatego punkt montowania /dev/shm możesz uważać za opcjonalny. Więcej o tym informacji znajdziesz na stronie Documentation/filesystems/tmpfs.txt w drzewie źródeł jądra (kernel source).

Są też inne linie, których dołączenie w twoim pliku fstab musisz rozważyć. Przykładem jest linia stosowana, gdy masz zamiar używać urządzeń USB:

usbfs       /proc/bus/usb  usbfs    defaults    0     0

Ta opcja będzie oczywiście działać tylko wtedy, gdy wkompilowałaś odpowiednią obsługę w jądro.