Copyright (c) 1999-2003, Gerard Beekmans

Wszystkie prawa zastrzeżone

Rozprowadzanie i używanie w postaci źródłowej i binarnej, ze zmianami lub bez zmian, są dozwolone pod warunkiem zachowania następujących warunków:

NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE PRZEZ WŁAŚCICIELI PRAW AUTORSKICH I ICH WSPÓŁPRACOWNIKÓW W POSTACI "JAK JEST" I ODRZUCA SIĘ JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA BEZPOŚREDNIE LUB POŚREDNIE, WŁĄCZNIE (ALE NIE TYLKO) Z GWARANCJĄ MOŻLIWOŚCI SPRZEDAŻY I ŻĄDANIEM DOPASOWANIA DO SZCZEGÓLNYCH ZASTOSOWAŃ. ZARZĄDZAJĄCY I WSPÓŁPRACOWNICY W ŻADNYM RAZIE NIE ODPOWIADAJĄ ZA ŻADNE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, WYJĄTKOWE, PRZYKŁADOWE LUB WYNIKOWE ZNISZCZENIA (WŁĄCZNIE, ALE NIE TYLKO, ZE SPOWODOWANIEM LUB NIEDOPUSZCZENIEM DO UZYSKANIA DÓBR, UTRATY DANYCH, LUB ZYSKÓW, LUB ZAKŁÓCEŃ W DZIAŁANIU PRZEDSIĘBIORSTWA) W JAKIKOLWIEK SPOSÓB SPOWODOWANE LUB  ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ KONTRAKTOWĄ, BEZPOŚREDNIM ZATRUDNIENIEM LUB ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KARNĄ (WŁĄCZAJĄC W TO ZANIEDBANIE ITP.) POWSTAŁĄ W JAKIKOLWIEK SPOSÓB W ZWIĄZKU ZE STOSOWANIEM TEGO OPROGRAMOWANIA, NAWET JEŚLI INFORMOWAŁO O MOŻLIWOŚCI TAKIEGO ZNISZCZENIA.


All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.